ptkkf.pulawy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Błekitna Wstęga Wisły 2022

Drukuj PDF

REGULAMIN
Ogólnopolskich Uliczno-Przełajowych Biegów "O Błękitną Wstęgę Wisły"
Puławy 03.05.2022

1. Cel:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
- popularyzacja walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych Ziemi Puławskiej
- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja

2. Organizator:
- Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

3. Współorganizator:
- Rada i Urząd Miasta Puławy

4. Partnerzy:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
- Starostwo Powiatowe w Puławach

5. Termin i miejsce:
- 3 maja 2022 roku
- Start i meta wszystkich biegów: stadion MOSiR ul. Hauke-Bosaka, Puławy
- Trasy: ulice wokół stadionu i las miejski

6. Dystanse:
- Bieg główny 10km
- Bieg masowy 5km
- Biegi dziecięco-młodzieżowe od 150 m do 1,4 km

7. Warunki uczestnictwa:
- wszyscy chętni bez ograniczeń zdrowotnych
- w biegach młodzieżowych obowiązuje zaświadczenie lekarskie (dopuszcza się listy zbiorowe),
- młodzież, która nie ukończyła 16 lat może startować w biegu na 5 km tylko za zgodą opiekunów (obowiązują zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia jak w biegu na 10km)
- w biegu na 10km mogą startować osoby, które ukończyły 16 lat i przedstawią zaświadczenie lekarskie (dopuszcza się złożenie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność przez osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie dodatkowo zgoda rodziców). Druki do pobrania w biurze zawodów lub ze strony internetowej www.ptkkf.pulawy.pl
- wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych karty startowe (wydaje biuro zawodów, wzór w załączeniu)

8. Zgłoszenia:
- biegi dziecięco – młodzieżowe zapisy w biurze zawodów (stadion od godz. 9.00)
- biegi na 10 km i 5 km drogą internetową na stronie www.ptkkf.pulawy.pl
- uczestnicy biegów na 10km i 5km do godz. 11.30 zgłaszają się w biurze zawodów w celu weryfikacji i odbioru numeru startowego (niezbędny dowód tożsamości i dowód wpłaty) oraz pakietu startowego

9. Opłata startowa:
- uczestnicy biegów na 10km i 5km (dokonują wpłaty i zgłoszenia, zawodnicy powyżej 70 lat zwolnieni z opłat):
w terminie do 20 kwietnia – 30zł (liczy się data wpływu)
w terminie do 30 kwietnia – 40 zł
w dniu 3 maja w biurze zawodów 50 zł (bez względu na ewentualne wcześniejsze zapisy internetowe)
Opłatę należy wpłacić na konto PTKKF nr 57 1020 3219 0000 9502 0043 1007 w PKO BP S.A. o/Puławy z podaniem imiennie i nazwiska oraz dopiskiem „Błękitna Wstęga Wisły 2022”
Limit startujących wspólnie zawodników na 10 km i 5 km wynosi 200 osób (decyduje termin zgłoszenia)

10. Kategorie wiekowe:
- biegi młodzieżowe osobno chłopcy i dziewczęta 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, 2004-2006, 2002-2003 (obie kategorie w szkołach średnich rozgrywane w tym samym czasie, ale odrębne klasyfikacje indywidualne)
- bieg na 5km: kobiety open, mężczyźni open
- bieg na 10km: kobiety open, do 35 lat (1987 i młodsze), 36 - 45 lat (1986-77), 46 lat i starsze (1976 i starsze), Mężczyźni open oraz M1 18-29 lat (2004-1993); M2 30-39 lat (1992-1983); M3 40-49 lat (1982-1973), M4 50-59 lat (1972-1963), M5 60 lat i starsi (1962 i starsi)
- biegi dodatkowe: bez podziału na chłopców i dziewczęta – 2013-2014 i 2015 i młodsi

11. Klasyfikacja drużynowa szkół:
- punktuje 30 zawodników w każdym biegu rywalizacji indywidualnej:
Im-35pkt; IIm-32pkt; IIIm-29pkt; IVm-27pkt; Vm-26pkt ……XXXm-1pkt. plus 1 punkt za każdego ewentualnego reprezentanta szkoły poza „30”

12. Opis tras: asfalt, kostka, w lesie podłoże twarde i piaszczyste; trasa mało zróżnicowana
Trasa I – stadion, Hauke-Bossaka, stadion (ok. 500m)
Trasa II – stadion, Hauke-Bossaka, Bema, Kościuszki, Dąbrowskiego, Hauke-Bossaka, stadion (ok. 1050m)
Trasa III – stadion, Hauke-Bossaka, Bema, Kościuszki, Sowińskiego, Hauke Bossaka, stadion (1350m)
Trasa IV – stadion, Hauke-Bossaka, Bema, Kościuszki, Sowińskiego, las miejski, Hauke Bossaka, stadion (2500m)
Biegi dodatkowe – stadion MOSiR
Pomiar czasu w biegach na 10km i 5km elektroniczny za pomocą czipów.

13. Nagrody:
- wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych otrzymują dyplomy uczestnictwa
- biegi młodzieżowe miejsca I – III medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, IV – VI dyplomy
- bieg na 5km; Kobiety i Mężczyźni za miejsca I – III; puchary, nagrody rzeczowe
- bieg na 10km: kobiety i mężczyźni open za miejsca I – III nagrody finansowe, puchary; kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III, puchary (ew. nagrody finansowe uzależnione od możliwości organizatora za I miejsce)
- ewentualne nagrody specjalne dla zwycięzców klasyfikacji: najlepsi puławianie, najlepsi nauczyciele, najstarsi uczestnicy (osobno kobiety i mężczyźni w biegu na 10km)
- biegi dodatkowe – dyplomy uczestnictwa, słodycze i upominki dla wszystkich uczestników
- pula nagród w biegach na 10 km i 5 km może ulec rozszerzeniu w zależności od możliwości finansowych organizatora

14. Finanse:

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
- przejazdy i inne koszty własne pokrywają uczestnicy

15. Uwagi końcowe:
- wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na czas biegu
- organizator zabezpiecza przebieralnię, ale nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony tam sprzęt, odzież itp. (przewidywana możliwość skorzystania z depozytu w biurze zawodów)
- impreza odbywa się bez względu na pogodę
- organizator zabezpiecza sobie prawo do zmiany regulaminu nagradzania
- pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników dla potrzeb Biegu i Organizatora
- w sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
- protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji (100 zł) do sędziego głównego w ciągu 0,5 godz. po zakończeniu biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uznania protestu, kaucja nie podlega zwrotowi
- organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego do kalendarza PSB lub swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprezy
- pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania biegu, szatnia-przebieralnia, natryski, posiłek po biegu – pomieszczania pływalni MOSiR
- Wszyscy uczestnicy biegów na 10km i 5km w ramach opłaty startowej otrzymują pakiet startowy m. in. (medal, koszulka, numer startowy, bon na posiłek, napój izotoniczny)
- wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi
- w przypadku dużej ilości zgłoszeń i wpłat po 20 kwietnia 2022, ewentualne brakujące pakiety startowe organizator dostarczy drogą pocztową

 

 

wzór kart startowej

 

................................................................................................
(nazwisko i imię)


................................................................................................
(rok urodzenia)


................................................................................................
Szkoła (nr, miejscowość - klub)
PROGRAM MINUTOWY

Godz.
Trasa Długość
10.00
otwarcie imprezy

10.10
dziewczęta 2011/2012 trasa 1 ok. 500 m
10.20 chłopcy 2011/2012 trasa 1
10.30
dziewczęta 2009/2010 trasa 1x2
10.40 chłopcy 2009/2010 trasa 1x2
10.50 dziewczęta 2007/2008 trasa 2 1050 m
11.00 dziewczęta 2002-2006 trasa 2
11.20
chłopcy 2007/2008 trasa 3 1350 m
11.30
chłopcy 2002-2006 trasa 3

12.00

 

bieg główny - 10 km

bieg masowy - 5 km

trasa 4x4

trasa 4x2

2500 m
13.10
dziewczęta i chłopcy 2013/2014
stadion
13.20
bieg przedszkolaka (2015 i młodsi)
stadion
13.30
zakończenie imprezy


 

- Oświadczenie (badania lekarskie)

- Oświadczenie rodzica